รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
รัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Download Program
 

ยินดีต้อนรับสู่
โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)


** ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

** ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)


กำหนดการลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2556
โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 

 โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียนในภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา  2556

ในวันจันทร์ ที่  21-วันพุธ ที่   23 เมษายน  2557  ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 1

ช่วงเช้า            ตั้งแต่เวลา   9.30 – 11.30  น.

ช่วงบ่าย           ตั้งแต่เวลา 13.00  -  15.30  น.

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

1. ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วย   เงินสด    เท่านั้น

2.   นักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

3.   ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง นักศึกษา สามารถฝากตัวแทนมาลงทะเบียนเรียนได้ โดยท่านต้องแจ้งชื่อ – สกุล และรหัสประจำตัว นักศึกษา, รุ่นของนักศึกษา พร้อมกับแจ้งวุฒิการศึกษาที่ท่านใช้สมัครเข้ามา เช่น กรณีใช้สิทธิเทียบโอน หรือไม่ใช้สิทธิเทียบโอน ให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อป้องกัน การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

4.  หากมีข้อสงสัยประการใด นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์  ชั้น 1   โทร. 02-310-8495 , 02-310-8483-9  ต่อ 28

เริ่มเปิดเรียน  วันจันทร์ที่  21 เมษายน – ศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม  2557 


นักศึกษาที่จบภาค ๑, ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ให้มายื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้


จำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๗ ต.ค. - ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖

จำหน่ายใบสมัคร ที่ห้องโครงการฯ ชั้น ๑ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่บัดนี้ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครพร้อมขึ้นทะเบียน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

1.ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วย เงินสด เท่านั้น
2.นักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
3.ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถฝากตัวแทนมาลงทะเบียนได้ โดยท่านต้องแจ้งชื่อ-สกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา รุ่นของนักศึกษา พร้อมกับแจ้ง วุฒิการศึกษาที่ท่านใช้สมัครเข้ามา เช่น กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหรือไม่ใช้สิทธิเทียบโอน ให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
4.หากมีข้อสงสัยประการใด นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 โทร. 02-310-8495, 02-310-8483-9 ต่อ 28

บรรยายในชั้นเรียน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง และเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สามชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
 5. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการหรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพี้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น
 6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
 7. ในกรณีนักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศมาสมัคร จะต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาก่อน ที่กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ
        
ในกรณีผู้ที่จบวุฒิอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถนำวุฒิมาขอเทียบวิชา และโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์กำหนด


รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 1. ค่าใบสมัคร (ชุดละ 200 บาท)
 2. ค่าสมัคร (คนละ 500 บาท)
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท)
 4. ค่าจัดการสอบไล่ (ภาคการศึกษาละ 1,250 บาท)
 5. ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 800)
 6. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (คนละ 160)
 7. ค่าเทียบโอนในระบบ (หน่วยกิตละ 800 บาท)
 8. ค่าเทียบโอนผลการเรียนรู้ (อัธยาศัย) หน่วยกิตละ 1,500 บาท
 9. ค่าธรรมเนียมเทียบโอนผลการเรียนรู้ (อัธยาศัย) 2,500 บาท
 10. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 2,000 บาท
*** หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา ฉบับละ 200 บาทข่าวประจำสัปดาห์

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

เวลา
แบบสำรวจ
คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เพราะ ?

ศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้
สนใจหลักสูตร
ผ่านมา
มีเพื่อนแนะนำผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 5087
คำแนะนำ: 22
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ

โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โทร. 0-2310-8483-9 ต่อ 28 , 0-2310-8495
พัฒนาโดย : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
webmaster.pol.ru@gmail.com